Орґаны ОСН на охорону людьскых прав

Systém OSN zameraný na podporu a ochranu ľudských práv pozostáva z dvoch hlavných typov orgánov:

 • orgány vytvorené na základe Charty OSN
 • orgány vytvorené na základe medzinárodných zmlúv o ľudských právach (zmluvné orgány)
Medzi orgány vytvorené na základe Charty patrí v súčasnosti predovšetkým:
 • Rada OSN pre ľudské práva (RĽP)
Podporou a ochranou ľudských práv sa zaoberajú všetky hlavné orgány OSN, a to najmä:
 • Valné zhromaždenie (VZ)
 • Hospodárska a sociálna rada
 • Medzinárodný súdny dvor
Medzi zmluvné orgány zaraďujeme:
 • Výbor pre ľudské práva
 • Výbor pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva.
 • Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie.
 • Výbor pre odstránenie diskriminácie žien
 • Výbor proti mučeniu
 • Výbor pre práva dieťaťa
 • Výbor pre migrujúcich pracovníkov
 • Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva

Úrad, okrem iného, podporuje univerzálnu ratifikáciu a implementáciu ľudskoprávnych dohovorov. Plní úlohy zamerané na integráciu ľudských práv v rámci systému OSN (mainstreaming ľudských práv). Podporuje spoluprácu ľudskoprávnych inštitúcií a organizácií sveta. Úrad poskytuje expertízu a poradenstvo ľudskoprávnym orgánom OSN a tiež zabezpečuje prístup k informáciám v oblasti ľudských práv.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

> Späť