ЕУ і людьскы права

V roku 1987 bola vytvorená pracovná skupina Rady EÚ pre ľudské práva (COHOM), ktorá má v kompetencii všetky ľudskoprávne aspekty vonkajších vzťahov Európskej únie.

V rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) sa EÚ zameriava na sledovanie a zlepšovanie stavu ľudských práv v tretích krajinách. Dôležitými nástrojmi sú ľudskoprávne dialógy s tretími krajinami, resp. politické dialógy, ktorých súčasťou sú aj ľudskoprávne témy. Okrem toho EÚ prijala 11 základných usmernení, ktoré definujú ciele a prostriedky pri zabraňovaní porušovania ľudských práv v jednotlivých oblastiach:

1. Usmernenie o treste smrti (2013)
2. Usmernenie o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní (2012)
3. Usmernenie na podporu a ochranu slobody náboženstva alebo vierovyznania (2013)
4. Usmernenie na podporu a ochranu požívania všetkých ľudských práv lesieb, gayov, bisexuálov, transgender and intersex (LGBTI) osôb (2013)
5. Usmernenie o dialógoch o ľudských právach s tretími krajinami (2009)
6. Usmernenie o deťoch v ozbrojených konfliktoch (2008)
7. Usmernenie o ochrancoch ľudských práv
8. Usmernenie o ochrane a podpore práv detí (2008)
9. Usmernenie o násilí voči ženám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie (2008)
10. Usmernenia o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (2009)
11. Usmernenie o slobode prejavu (2014)

Usmernenia EÚ nie sú právne záväzné, ale pretože boli prijaté na ministerskej úrovni, predstavujú silný politický signál, že sú pre EÚ prioritou.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

> Späť