Де ся обернути – порушіня людьскых прав

V prípade porušenia ľudských práv v Slovenskej republike je možné domáhať sa svojich práv na nezávislých súdoch Slovenskej republiky, vrátane Ústavného súdu. Okrem toho bol v roku 2001 zriadený inštitút verejného ochrancu práv (ombudsman), ktorý ako nezávislý orgán sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu. V prípade diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu je možné sa obrátiť na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Informácie o medzinárodných orgánoch, ktoré poskytujú ochranu pri porušení ľudských práv:

Rada Európy - Európsky súd pre ľudské práva

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) kontroluje dodržiavanie Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. ESĽP sa skladá zo sudcov volených Parlamentným zhromaždením RE, počet sudcov sa rovná počtu členských štátov RE. Sídlo má v Štrasburgu.Jeho úlohou je rozhodovať, či štáty rešpektujú práva a záruky obsiahnuté v Dohovore. Súd koná výlučne na základe sťažností, ktoré môžu podávať jednotlivci, skupiny jednotlivcov, mimovládne organizácie, ale aj členské štáty Rady Európy (RE). Ak Súd zistí, že štát porušil práva alebo záruky, vynesie rozsudok. Rozsudky sú záväzné a krajiny, ktorých sa týkajú, sú povinné ich vykonať.

Viac informácií je možné nájsť na stránkach:

Organizácia Spojených národov

Niektoré z medzinárodných zmlúv, ktorých zmluvnou stranou je aj Slovenská republika, umožňujú jednotlivcom, skupinám jednotlivcov alebo mimovládnym organizáciám podať sťažnosť (oficiálne sa tento inštitút označuje anglickým communication) proti štátu, ak sa nazdávajú, že ich práva zakotvené v príslušnej zmluve (dohovore) boli porušené.

Zmluvami, ktoré umožňujú podanie sťažnosti a ktorých je SR zmluvnou stranou sú:
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Opčný protokol k nemu
 • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
 • Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu
 • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a Opčný protokol k nemu
 • Medzinárodný dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím
 • Opčný protokol
 • Tretí opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o procedúre oznámení
 • Medzinárodný dohovor pre nedobrovoľné zmiznutia
Sťažnosti jednotlivcov posudzujú tzv. zmluvné orgány (treaty bodies) – orgány vytvorené priamo jednotlivými zmluvami. Slovenská republika uznáva príslušnosť nasledujúcich zmluvných orgánov:
 • Výbor pre ľudské práva (HRC)
 • Výbor pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva (CESCR)
 • Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie (CERD)
 • Výbor proti mučeniu (CAT)
 • Výbor pre odstránenie diskriminácie žien (CEDAW)
 • Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím (CRPD)
 • Výbor pre práva dieťaťa (CRC)
Sťažnosť môže podať osoba, ktorá sa nachádza pod jurisdikciou Slovenskej republiky a nazdáva sa, že jej práva zaručené niektorou z uvedených medzinárodných zmlúv OSN o ľudských právach boli porušené. Sťažnosť sa podáva relevantnému výboru.

Sťažnosť je potrebné podať v jednom z oficiálnych jazykov OSN (anglický, francúzsky, španielsky, čínsky alebo ruský).. Oznámenia musia byť v písomnej forme a nemôžu byť anonymné. Nevyčerpanie vnútroštátnych prostriedkov nápravy je však dôvodom na zamietnutie sťažnosti. Podávateľ zhodnotí, prečo považuje fakty, ktoré uviedol, za porušenie konkrétnych článkov dotknutej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach.

Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

> Späť