Де ся обернути – порушіня людьскых прав

В припаді порушіня людьскых прав в Словацькій републіці є можне домагати ся своїх прав на незалежных судах Словацькой републікы, враховано Уставного суду. Окрім того быв в році 2001 основаный інштітут публічного охранцю прав (ombudsman), корый як незалежный орґан є участный на охороні основных прав і слобод фізічных особ і правніцькых особ при діяню, розгодованю або недіяню орґанів публічной справы, кідь їх діяня, розгодованя або недіяня протіворечіть правному порядку, або прінціпам демократічного і правного штату. В припаді діскрімінації з хоцьякой причіны є можне обернути ся на Словацькый народный центер про людьскы права.

Інформації о меджінародных орґанах, котры давають охорну при порушіню людьскых прав:

Рада Европы (РЕ) – Европскый суд про людьскы права

Европскый суд про людьскы права (ЕСЛП) контролює дотримованя Договору о охороні людьскых прав і основных слобод. ЕСЛП ся складать із судців воленых Парламентнов громадов РЕ, чісло судців ся рівнать чіслу членьскых штатів РЕ. Ёго місце перебываня є в Штрасбурґу. Ёго цілём є розгодовати, ці штаты решпектують права і зарукы обсягнуты в Договорі. Суд діє єдині на основі скарг, котры можуть подавати окремы особы, ґрупы окремых особ, мімовладны орґанізації, но і членьскы штаты РЕ. Як ся суд дізнать, же штат порушыв права або зарукы, вынесе розсудок. Розсудкы суть завязуючі а державы, ку котрым ся односять суть повинны їх выповнити

Вецей інформацій мож найти на сайах:

Орґанізація Споєных народів

Дакотры із меджінародных змлув, котрых змлувнов сторонов є і Словацька републіка, дозволяють окремым особам, ґрупам окремых особ, мімовладным орґанізаціям подавати скаргу (офіціалні ся тот інштітут называть англіцькым словом communication) протів штату, кідь собі думають, же їх права установлены в зодповідаючій змлуві (договорі) были порушены.

Договорами, котры дозволяють поданя скаргы, а котрых СР є змлувнов сторонов суть:
 • Меджінародный пакт о обчаньскых і політічных правах і Опчный протокол к нёму
 • Меджінародный договор о елімінації вшыткых форм расовй діскрімінації
 • Договор протів мучіня і іншому грубому, нелюдьскому і понижуючому заобходжаню ці караню
 • Меджінародный договор о елімінації вшыткых форм діскрімінації жен і Опчный протокол к нёму
 • Меджінародный договор о правах особ зо здравотным постигнутём
 • Опчный протокол
 • Третій опчный протокол к Договору о правах дітины о процедурі ознамінь
 • Меджінародный договор про недобровольны ісчезнутя
Скаргы окремых особ посуджують тзв. змлувны орґаны  (treaty bodies) – орґаны вытворены прямо окремыма змлувами. Словацька републіка решпектує леґітіміту наслідуючіх змлувных орґанів:
 • Выбор про людьскы права (HRC)
 • Выбор про господарьскы, соціалны і културны права (CESCR)
 • Выбор про елімінацію расовой діскрімінації (CERD)
 • Выбор протів мучіня (CAT)
 • Выбор про елімінацію діскрімінації жен (CEDAW)
 • Выбор про права особ зо здравотным постигнутём (CRPD)
 • Выбор про права дітины (CRC)
Скаргу може подати особа, котра ся находить під юрісдікціов Словацькой републікы і думать собі, же єй права ґарантованы докотрым із уведженых меджінародных контрактів ОСН о людьскых правах были порушены.

Скаргу є потрібне подати в єднім із офіціалных языків ОСН (анґліцькый, французскый, іспаньскый, чіньскый або русскый). Ознаміня мусять быти в писомній формі а не сміють быти анонімны. Обыйджіня внутроштатных средств на направу є причінов неузнаня скаргы. Подаватель зосумарізує, чом собі думать, же факты, котры описав, суть порушінём конкретных статей уведженой меджінароднй змлувы о людьскых правах.

Джерело: Міністерство загранічных і европскых діл СР

>> Kam sa obrátiť - porušenie ľudských práv
>> ​Digitálny manuál ľudských práv v rusínskom jazyku - eKniha v kocke

> Späť