Людьскы права в короткости

Definícia

  • ľudské práva sú neodňateľné, neodcudziteľné, nezrušiteľné a nepremlčateľné oprávnenia, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia až po smrť (nie je prípustná žiadna diskriminácia) 
  • úlohou každého demokratického právneho štátu je zakotviť prirodzené práva do právnych noriem tak, aby sa stali súčasťou právneho poriadku ako občianske práva 
  • zásahy do ľudských práv a ich obmedzenia sú možné v minimálnej miere v zákonom presne stanovených situáciách alebo v situáciách, keď by sme výkonom svojich práv zasahovali do práv iných osôb 
História ochrany ľudských práv
  • Pre zakotvenie ľudských práv a slobôd v povojnovej Európe mala rozhodujúci význam Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 1948. Hoci nie je právne záväzným dokumentom, považuje sa jeden zo základných prvkov medzinárodného obyčajového práva.
  • Pre ochranu ľudských práv v európskom priestore má rozhodujúci význam Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný pod záštitou Rady Európy v roku 1950 v Ríme.
  • V roku 1966 boli na pôde Organizácie spojených národov: Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý upravuje ľudské práva prvej generácie, a Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, ktorého predmetom sú ľudské práva druhej generácie.
  • Z mnohých dokumentov upravujúcich špecifické oblasti ľudských práv možno spomenúť napríklad Európsku sociálnu chartu z roku 1961, Dohovor o zrušení všetkých foriem rasovej diskriminácie z roku 1965 a Dohovor o právach dieťaťa z roku 1980.
  • V právnom poriadku Slovenskej republiky je základom právnej úpravy ľudských práv Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. a ústavný zákon č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Tento systém právnej úpravy ľudských práv dopĺňajú početné medzinárodné zmluvy.
  • Význam ľudských práv pre Európsku úniu zdôraznilo prijatie Charty základných práv Európskej únie v roku 2000.
Zdroj: red, Wikipedia, EUROIURIS

 

> Späť